رویدادهای سیواک

اردوی تفریحی قلعه الموت همراه با پرسنل سیواکبه منظور بالا بردن روحیه ی خانواده ی بزرگ سیواک هر ماه یک اردوی تفریحی از طرف مجموعه برگزار می گردد .این ماه نوبت پاییز زیبای قلعه الموت بود .تابلویی رویایی از عظمت پروردگار.شب به ابتدای جاده ی قزوین-الموت رسیدیم .محلی ها می گفتند روی گردنه برف می آید همه با هم مشورت کردیم که شب را به سمت قلعه ی الموت برویم یا همین جا باشیم.در انتها تصمیم به رفتن گرفتیم ، رفتنی پراز هیجان و برای بعضی ها ترس.تمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.